UWAGA!

Absolwenci 4 letniego technikum na podbudowie gimnazjum zdają w roku 2023 maturę wg FORMUŁY 2015

Absolwenci 5 letniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej zdają w roku 2024 maturę wg FORMUŁY 2023

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

- w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
 • język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,

- w części pisemnej

– egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 • język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,

- jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • j. język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

Absolwenci 5 letniego technikum na podbudowie szkoły podstawowej zdają w roku 2024 maturę wg FORMUŁY 2023

Więcej informacji  CKE albo OKE Łódź

Harmonogram egzaminów w ZSEiU

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

https://komisja.pl/pobierz/sesja_2023/20220913_EM_2023_Informacja.pdf

Najważniejsze różnice między FORMUŁA 2015 a FORMUŁA 2023