WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły – (formularz wydrukowany z systemu elektronicznego naboru),
  2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie
  5. Dwie fotografie.