Kierunki kształcenia


Technikum nr 2

 

Uczniem Technikum może zostać absolwent gimnazjum. Nauka w szkole trwa 4 lata.

 

Uczniowie realizują program przedmiotów ogólnokształcących w zakresie odpowiadającym LO 

 

oraz przedmioty zawodowe odpowiadające wybranemu profilowi kształcenia. 

 

W trakcie kształcenia uczeń Technikum przystępuje do egzaminów

 

 potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a po zakończeniu nauki może przystąpić do matury.

 

W Technikum nr 2 kształcimy w następujących kierunkach:

 

 

   technik ekonomista

 

   technik logistyk

 

   technik organizacji reklamy

 

   technik obsługi turystycznej