Nowy egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyplom technika może uzyskać uczeń który:

  • zdał wszystkie przewidziane dla zawodu egzaminy potwierdzające kwalifikacje
    w zawodzie
  • otrzyma świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się kilkukrotnie w czasie całej nauki szkolnej. W każdym roku szkolnym, mają miejsce 3 sesje egzaminacyjne : w styczniu, w czerwcu i we wrześniu (zgodnie z kalendarzem OKE).

Każdy egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Egzamin będzie zdany, jeśli uczeń uzyska min 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów
z części praktycznej. Jeśli uczeń nie uzyska wymaganego minimum punktów, może przystąpić do wybranej części egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w ZSP2 :

 

 

W klasie IV realizowane są przedmioty ogólnokształcące przewidziane programem nauczania.

Szczegółowe informacje o egzaminach znajdziesz na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz w informatorach: